The Open Automation and Control Systems Journal


ISSN: 1874-4443 ― Volume 5, 2013
Research of Data Mining Algorithm Based on Cloud Database
The Open Automation and Control Systems Journal, 2013, 5: 187-193
Tianxiang Zhu, Xia Zhang, Dan Zhang, Xin Liu

Electronic publication date 27/12/2013
[DOI: 10.2174/1874444301305010187]

View Abstract
Download PDF

Segmentation of Medical Serial Images Based on K-means and GVF Model
The Open Automation and Control Systems Journal, 2013, 5: 181-186
Jie Zhao, Shizhong Jiang, Faling Yi, Zhanpeng Huang, Guohua Chen

Electronic publication date 27/12/2013
[DOI: 10.2174/1874444301305010181]

View Abstract
Download PDF


XML Specification for Complex Digital Logic Components
The Open Automation and Control Systems Journal, 2013, 5: 80-86
Fulong Chen, Wen Zhou, Yunxiang Sun, Yonglong Luo

Electronic publication date 15/11/2013
[DOI: 10.2174/1874444301305010080]

View Abstract
Download PDF
Modeling and Case Study of the Production Line Layout System
The Open Automation and Control Systems Journal, 2013, 5: 51-58
Yong Zhao, Xiaoyong Pan, Chun Chuan Li, Guohong Yao, Jiang Wu, Xin Fu, Dong Lai, Dong Li, Quanwei Zhang

Electronic publication date 30/10/2013
[DOI: 10.2174/1874444301305010051]

View Abstract
Download PDF

Browse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2015 Bentham Open