The Open Automation and Control Systems Journal


ISSN: 1874-4443 ― Volume 7, 2015
Design and Control Strategy of LCL-FILTER Based on MMC-STATCOM
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 2160-2166
Jing Jimin, Wang Jianze, Ji Yanchao, Wang Zilin

Electronic publication date 30/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507012160]

View Abstract
Download PDF


A Novel Photoshop-Based Digital Imaging Method for Measuring Colony Extension of Biocontrol Fungi
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 2102-2106
Chen Chun, Guo Feidan, Ye Sudan, Xie Tingna, Zhang Shutao, Hu Huajun, Wang Zhengliang

Electronic publication date 29/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507012102]

View Abstract
Download PDF

Influence of Spin Projection Noise on the Sensitivity of Cs Atom Magnetometer
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1968-1972
Wang Feng, Li Hongmei, Liu Bingsheng, Ren changyu, Shi Hongxin

Electronic publication date 22/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011968]

View Abstract
Download PDF


Oil-Spills Detection in Net-Sar Radar Images Using Support Vector Machine
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1958-1962
Dong Zhi-Ming, Guo Li-Xia, Zeng Jian-Kui, Zhou Xue-Bin

Electronic publication date 22/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011958]

View Abstract
Download PDF


Data Mining Algorithm Based on Fuzzy Neural Network
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1930-1935
Wu Jianhui, Su Yu, Shao Hongbo, Yin Sufeng, Xue Ling, Hu Bo, Wang Guoli

Electronic publication date 20/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011930]

View Abstract
Download PDFRailway Disaster Prevention and Snow Survey Design Optimization Technology
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1895-1902
Yong Qin, Lei Zhu, Zhenyu Zhang, Linlin Kou, Xiaoqing Cheng

Electronic publication date 20/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011895]

View Abstract
Download PDF
High Precision Temperature Control System for an Oven-Controlled Crystal Oscillator
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1690-1697
Dan Xie, Xuefeng Chang, Xiayun Shu, Li Li, Jian Wang, Lifang Mei, Yangxue Liu

Electronic publication date 9/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011690]

View Abstract
Download PDFDevelopment of Physiological Parameters Gateway for Medical IOT Ward
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1667-1673
He Shi-Lin, Li Bei, Ying Jun, Chen Guang-Fei, Lin Shu-Chao, Zhou Dan

Electronic publication date 9/10/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011667]

View Abstract
Download PDF
Research on the Structural Optimization Design of ER300 Palletizing Robot
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1405-1414
Ning Kunpeng, Li Dongbo, He Fei, Tong Yifei, Zhang Kai

Electronic publication date 30/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011405]

View Abstract
Download PDF


Design of Dual-Core Processor Industry Robot Controller
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1393-1397
Sun Ligong, Zhang Jincan, Sun Xiangwen, Li Hui

Electronic publication date 17/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011393]

View Abstract
Download PDF
Application of Shell Element in Temperature Field Predication of Wind Turbine Blade
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1323-1328
Tianyu Ning, Qixing Liu, Jiling Bu, Yong Zheng, Changda Li, Wentao Yang

Electronic publication date 14/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011323]

View Abstract
Download PDF
Driver Fatigue Detection System Based on DM3730
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1191-1196
Ming Cai, Ye Gu, Haixin Sun, Jie Qi, Boliang Wang

Electronic publication date 14/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011191]

View Abstract
Download PDF

Composite Control and Co-Simulation in In-Wheel Motor Electric Vehicle Suspension
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 996-1001
Jialing Yao, Shuhui Ding, Zhaochun Li, Saied Taheri, Zhongnan Zhang

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010996]

View Abstract
Download PDF
Elastic Pipeline Design of High Performance Micro-Controller YL8MCU for Signal Processing of Digital Home Appliances
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 863-872
Fulong Chen, Yunxiang Sun, Chuanxin Zhao, Jie Yang, Heping Ye, Junru Zhu, Qimei Tang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010863]

View Abstract
Download PDF

XDebugger: An Elastic Solution to Dynamic Batch In-Circuit Debugging on FPGA
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 851-862
Fulong Chen, Yunxiang Sun, Yunxiang Sun, Xuemei Qi, Jie Yang, Heping Ye, Junru Zhu, Qimei Tang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010851]

View Abstract
Download PDF


Improved Cat Swarm Optimization Algorithm for Assembly Sequence Planning
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 792-799
Jianwen Guo, Zhenzhong Sun, Hong Tang, Ling Yin, Zhicong Zhang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010792]

View Abstract
Download PDFReview on Lower Extremity Exoskeleton Robot
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 441-453
Na Li, Lei Yan, Hua Qian, Hongfang Wu, Jian Wu, Sen Men

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010441]

View Abstract
Download PDF


Multi-stage Game of Knowledge Pricing
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 421-425
Liu Fen, Zhang Zhigang, Zhao Lutao, Zhou Xiongfeng, Xiang Meiyu

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010421]

View Abstract
Download PDF


Application Research of PID-GPC Algorithm in the Ball Mill System
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 157-166
Sun Lingfang, Sun Jingmiao, Miao Yinde, Fu Congwei, Ren Jibing, Yu Wei

Electronic publication date 26/3/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010157]

View Abstract
Download PDFDesign of Non-contact Infra-Red Thermometer Based on the Sensor of MLX90614
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 8-20
Gang Jin , Xiangyu Zhang , Wenqiang Fan , Yunxue Liu , Pengfei He

Electronic publication date 11/2/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010008]

View Abstract
Download PDFBrowse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2016 Bentham Open