The Open Fuels & Energy Science Journal


ISSN: 1876-973X ― Volume 8, 2015
Retraction Note: Study on Prediction Model of Karstic Large Spring Water Level Dynamic Coupling Multiple Factors in Jinan
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 379
Xing Liting, Zhou Juan, Zhang Fengjuan, Wang Song, Dou Tongwen, Zhuang Huibo, Yang Zengyuan

Electronic publication date 31/12/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010379]

View Abstract
Download PDF
Study on Prediction Model of Karstic Large Spring Water Level Dynamic Coupling Multiple Factors in Jinan
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 309-317
Xing Liting, Zhou Juan, Zhang Fengjuan, Wang Song, Dou Tongwen, Zhuang Huibo, Yang Zengyuan

Electronic publication date 28/10/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010309]

View Abstract
Download PDF

A New Method to Monitor the Coal Mining Subsidence by Gravimetry
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 304-308
Jinyun Guo, Hongjuan Yu, Yi Shen, Wang Li, Bin Guo

Electronic publication date 28/10/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010304]

View Abstract
Download PDF

Analysis and Study of Methanol-Containing Diesel in the Accelerating Condition
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 298-303
Huang Jie, Zhou Qinghui, Li Gang, Wang Xuelei, Cao Fang, Hou Shulin

Electronic publication date 28/10/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010298]

View Abstract
Download PDF

Influence of Environmental Policies on China’s Lead-Acid Battery Industry
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 291-297
Rongbo Zhang, Zuo Cheng, Ruirui Zhao, Hongyu Chen, Yuehong Shu

Electronic publication date 22/10/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010291]

View Abstract
Download PDF

Evaluation of Hydraulic Characteristics of the Normal Fault Based on Key Data
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 265-271
Qi Wang, Xinyi Wang, Xiaoman Liu, Hongying Ji, Quanlin Hou

Electronic publication date 5/10/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010265]

View Abstract
Download PDF

RAGA-PPE Model for Power Quality Comprehensive Evaluation
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 211-217
Yunjun Yu, Yuntao Xue, Chao Tong, Sui Peng, Jianbo Xin, Wenbing Su

Electronic publication date 28/9/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010211]

View Abstract
Download PDF

Solidifying Mud Cake to Improve Cementing Quality of Shale Gas Well: A Case Study
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 149-154
Jun Gu, Ju Huang, Su Zhang, Xinzhong Hu, Hangxiang Gao, Binliang Shen, Shanze Tian, Yue Xiong, Qinggui Wang, Dexing Sun, Wenping Zhang

Electronic publication date 24/7/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010149]

View Abstract
Download PDF

The Optimized Solar-Powered LED Lighting System in Gas Stations
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 112-114
Zhi-Ming Dong, Li-Xia Guo, Ji-Bin Chang, Xue-Bin Zhou

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010112]

View Abstract
Download PDFA Kind of Effective Method to Improve the Conversion Efficiency of the Solar Cell
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 68-72
Xing-Fang Jiang, Xiang-Min Kong, Xin-Lu Li, Hong Jiang, Dong-Dong Chen

Electronic publication date 31/3/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010068]

View Abstract
Download PDF

Wellbore Flow Analysis of a Gas-Kick Well During Shut-In
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 63-67
Sun Shihui, Yan Tie, Bi Xueliang, Chen Xun, Zhang Nan

Electronic publication date 31/3/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010063]

View Abstract
Download PDF
SCImago Journal Ranking

SCImago Journal & Country Rank

Browse Contents


Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2016 Bentham Open