The Open Fuels & Energy Science Journal


ISSN: 1876-973X ― Volume 8, 2015





The Optimized Solar-Powered LED Lighting System in Gas Stations
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 112-114
Zhi-Ming Dong, Li-Xia Guo, Ji-Bin Chang, Ji-Bin Chang, Xue-Bin Zhou

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010112]

View Abstract
Download PDF








A Kind of Effective Method to Improve the Conversion Efficiency of the Solar Cell
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 68-72
Xing-Fang Jiang, Xiang-Min Kong, Xin-Lu Li, Hong Jiang, Dong-Dong Chen

Electronic publication date 31/3/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010068]

View Abstract
Download PDF

Wellbore Flow Analysis of a Gas-Kick Well During Shut-In
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8: 63-67
Sun Shihui, Yan Tie, Bi Xueliang, Chen Xun, Zhang Nan

Electronic publication date 31/3/2015
[DOI: 10.2174/1876973X01508010063]

View Abstract
Download PDF











RAGA-PPE Model for Power Quality Comprehensive Evaluation
The Open Fuels & Energy Science Journal, 2015, 8
Yu Yunjun, Xue Yuntao, Tong Chao, Peng Sui, Xin Jianbo, Su Wenbing

Electronic publication date 11/6/2015
[DOI: 10.2174/1876973X20150610E006]

View Abstract
Download PDF







SCImago Journal Ranking

SCImago Journal & Country Rank

Browse Contents




Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2015 Bentham Open