The Open Materials Science Journal


ISSN: 1874-088X ― Volume 9, 2015

Synthesis and Catalytic Performance of Al-MCM-48 and Ti-MCM-48
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 194-197
Zhao Zhixi, Liming Zhang, Ping Chen, Yan Kun

Electronic publication date 22/10/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010194]

View Abstract
Download PDF

An Experimental Research on Bone Drilling Temperature in Orthopaedic Surgery
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 178-188
Yali Hou, Changhe Li, Hongliang Ma, Yanbin Zhang, Min Yang, Xiaowei Zhang

Electronic publication date 6/10/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010178]

View Abstract
Download PDF

The Research and Development of Safety Forewarning Composite Integral Strong Geocell
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 139-145
Wang Qingbiao, Zhang Cong, Wen Xiaokang, Lü Rongshan, Xu Lei, Jiang Jinquan, Liang Xunmei, Lu Shide, Fei Xie, Tao Zheng, Zhen Chen, Lingyu Tang

Electronic publication date 28/9/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010139]

View Abstract
Download PDFResearch of Polymer Planar Optical Waveguide Sensing Characteristics
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 107-112
Lu Anjiang, Bai Zhongchen, Zhang Zhengping, Qin ShuiJie

Electronic publication date 27/8/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010107]

View Abstract
Download PDF


Effects of Composite Catalyst Co2B/TiO2 on Hydrolysis of NaBH4
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 60-63
Yong Li, Yuxin Zhang, Yuxi Gu, Yufei Cai, Ruizhu Zhang, Xueping Zheng

Electronic publication date 24/8/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010060]

View Abstract
Download PDF
The Characteristics of Perlite Sound Absorption Board Formed By Vibration Molding
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 39-42
Xiao Yanjun, Liu Rui, Song Haiping, Jing Ran, Zhu Jiayu

Electronic publication date 26/6/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010039]

View Abstract
Download PDF


Thermal Decomposition Kinetics of Poly(L-lactic acid) after Heat Treatment
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 28-32
Yan-Hua Cai, Yun-Chen Xie, Ying- Tang, Li-Sha Zhao

Electronic publication date 22/6/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010028]

View Abstract
Download PDF

SCImago Journal Ranking

SCImago Journal & Country Rank

Browse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2016 Bentham Open