The Open Materials Science Journal


ISSN: 1874-088X ― Volume 9, 2015


Experimental Study of Tensile Properties of the Steel-Plastic Geogrids
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 146-151
Qingbiao Wang, Rongshan Lü, Yingchun Kong, Lei Xu, Cong Zhang, Fei Xie, Tao Zheng, Zhen Chen, Lingyu Tang, Hui Wang

Electronic publication date 28/9/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010146]

View Abstract
Download PDF

The Research and Development of Safety Forewarning Composite Integral Strong Geocell
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 139-145
Wang Qingbiao, Zhang Cong, Wen Xiaokang, Lü Rongshan, Xu Lei, Jiang Jinquan, Liang Xunmei, Lu Shide, Fei Xie, Tao Zheng, Zhen Chen, Lingyu Tang

Electronic publication date 28/9/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010139]

View Abstract
Download PDF


Research of Polymer Planar Optical Waveguide Sensing Characteristics
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 107-112
Lu Anjiang, Bai Zhongchen, Zhang Zhengping, Qin ShuiJie

Electronic publication date 27/8/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010107]

View Abstract
Download PDF

Effects of Composite Catalyst Co2B/TiO2 on Hydrolysis of NaBH4
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 60-63
Yong Li, Yuxin Zhang, Yuxi Gu, Yufei Cai, Ruizhu Zhang, Xueping Zheng

Electronic publication date 24/8/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010060]

View Abstract
Download PDF

The Characteristics of Perlite Sound Absorption Board Formed By Vibration Molding
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 39-42
Xiao Yanjun, Liu Rui, Song Haiping, Jing Ran, Zhu Jiayu

Electronic publication date 26/6/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010039]

View Abstract
Download PDF


Thermal Decomposition Kinetics of Poly(L-lactic acid) after Heat Treatment
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 28-32
Yan-Hua Cai, Yun-Chen Xie, Ying- Tang, Li-Sha Zhao

Electronic publication date 22/6/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010028]

View Abstract
Download PDF

Ni(II) and Cd(II) Simple and Competitive Adsorption on Activated Carbon Oxidized. Influence of the Oxidant Agents H2O2 and NaClO
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 20-27
Miguel A. Sánchez, Paola Rodríguez-Estupiñan, Liliana Giraldo, Juan Carlos Moreno-Piraján

Electronic publication date 12/6/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010020]

View Abstract
Download PDFPreparation and Performance Research of WPU Modified by Nanopolyphosphazenes
The Open Materials Science Journal, 2015, 9: 6-9
Chen Jianbing, Ning Xiangli, Hu Wenjing, Wang Jiangjie

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874088X01509010006]

View Abstract
Download PDFSCImago Journal Ranking

SCImago Journal & Country Rank

Browse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2015 Bentham Open