Fig. (1) Kwaluseni Inkhundla showing Kwaluseni area and Logoba chiefdoms.