The Open Cybernetics & Systemics Journal


ISSN: 1874-110X ― Volume 9, 2015


The Shortest Path of Touring Lines given in the Plane
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 262-267
Lijuan Wang, Dandan He, Ansheng Deng, Tao Ning

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010262]

View Abstract
Download PDFLoad Balancing Algorithm of Switched Dynamic Iteration
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 236-242
Chen Yansheng, Wu Zhongkun, Ren Jiangtao

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010236]

View Abstract
Download PDFGeneration of Three-Dimensional Meteorological Field based on Sounding Data
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 186-198
Xuetao Yu, Xiaoping Rui, Zhen Ding, Heming Sun, Yi Shu

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010186]

View Abstract
Download PDFBrowse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2015 Bentham Open